Live your best life
Luận bàn về cuộc đời

Phần 4 | Bạn không cần phải gồng mình lên nữa đâu | Luận bàn về cuộc đời | Osho

Bạn không cần phải gồng mình lên nữa đâu | Luận bàn về cuộc đời | Osho

…mỗi bước đi của bạn là một mục tiêu và không có mục tiêu nào được gọi là mục tiêu cuối cùng. Mỗi bước chân của bạn đã là một mục tiêu, một cái đích đến rồi.