Live your best life
Luận bàn về cuộc đời

Phần 3 | Chúng ta thật sự có gì ? | Luận bàn về cuộc đời | Osho

Chúng ta thật sự có gì ? | Luận bàn về cuộc đời | Osho

Khi bạn tìm kiếm, tương lai sẽ đóng một vai trò quan trọng. Khi bạn không tìm kiếm thì khoảnh khắc hiện tại là tất cả những gì bạn có…