Live your best life
5 ngôn ngữ tình yêu

Phần 2 | Bài học giá trị từ cuốn sách ” 5 Ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em “

Bài học giá trị từ cuốn sách ” 5 Ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em ”

…trước khi chúng ta muốn dạy dỗ con hiệu quả thì hãy làm đầy khoang yêu thương của con trước đã.