Live your best life
Luật bàn về cuộc đời

Phần 1 | | Bạn kiến tạo cuộc sống của chính mình | Luận về cuộc đời | Osho

Bạn kiến tạo cuộc sống của chính mình | Luận về cuộc đời | Osho

Trải nghiệm không phải là điều quan trọng, việc bạn cảm thấy thế nào và hoàn cảnh khiến cho bạn có cảm giác đó mới quan trọng. Vì nếu bạn có thể tái tạo lại hoàn cảnh đó, thì trải nghiệm của bạn sẽ xuất hiện trở lại.